گفتند در موعد قانونی اقدام کند، نه اینکه کاندیدا نشود!