کری و لاوروف در نیویورک پشت درهای بسته، درباره سوریه گفتگو کردند