قرص مخدری که به ارتش نازی‌ «جرأت» فتح فرانسه را داد

نویسنده آلمانی در کتاب خود با عنوان ” The Total Rush” از اقدام آدولف هیتلر، رهبر آلمان نازی، و نزدیکان وی در استفاده از مواد مخدر نشاط آور پرده برداشت….