ایران چهار میلیارد مترمکعب گاز صادر کرد

یک مسئول صنعت گاز گفت: صادرات گاز ایران در نیمه نخست امسال به مرز چهار میلیارد مترمکعب رسید.