بان کی مون ضمن افتتاح مجمع عمومی، پایان دادن به جنگ سوریه را خواستار شد