دفن جنازه های بدون سر+ عکس

از زمانی که مقبره سیبری کشف شد سوال‌های زیادی در ذهن محققان به وجود آمد، زیرا افرادی که در آن دفن شده بودند سر نداشتند.