سخنگوی دولت ترکیه خواستار ایجاد هرچه سریعتر مناطق امن در سوریه شد