عمر شش روزه طرح ترافیکی که قرار بود تهران را نجات دهد!

پس از جرح و تعدیل های فراوان بود که پلیس با اجرای طرح کاهش موافقت کرد و قرار شد از ابتدای مهرماه، اجرای آن در دستور کار قرار گیرد و بر این اساس به شهروندان اعلام شد که برای دریافت معاینه فنی اقدام نمایند، اما مگر می‌شود پای ما ایرانیان در میان باشد و کارها […]