شمخانی در دیدار با رئیس مجلس سوریه: مردم، آینده را مشخص می کنند