سرمایه گذاری ۸۰ هزار میلیاردی در حوزه فناوری اطلاعات

به گفته وزیر ارتباطات دربرنامه ششم توسعه، دولت ۲۰ هزارمیلیارد تومان وبخش خصوصى نیز ۳ برابر آن درحوزه فناورى اطلاعات وارتباطات سرمایه گذارى میکنند.۱۴:۵۴ – ۱۳۹۵ سه شنبه ۶ مهر