سرمایه گذاری ۸۰ هزار میلیاردی در حوزه فناوری اطلاعات