اشتیاق شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری در آب و فاضلاب