افغانستان کشته شدن نیروهای پلیس در حمله هوایی نظامیان آمریکایی را محکوم کرد