آخرین سخنرانی بان کی مون به عنوان دبیرکل سازمان ملل آغاز شد

دبیرکل سازمان ملل امروز برای آخرین سخنرانی خود به عنوان دبیرکل سازمان ملل در مجمع عمومی این سازمان حاضر شد.