وزیر دفاع فرانسه با هدف تقویت روابط نظامی به قطر رفت