بازی‌های آسیایی ساحلی هر ۴ سال یک‌بار برگزار خواهد شد؟

در جلسه شورای المپیک آسیا (OCA) تصمیماتی برای ایجاد تغییرات در بازی‌های آسیایی ساحلی گرفته شد و پیشنهاداتی داده شد.