آغاز فعالیت‌ کمیته انتخاباتی جبهه پیروان/ مؤتلفه گزینه خود را به این کمیته معرفی می‌کند