یک بام و دو هواى سازمان غذا و دارو/ بازار دارویى باید کوچک شود

مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و موادمخدر سازمان غذا و دارو گفت: سازمان غذا و دارو با دو بعد متفاوت در حوزه صنعت داروسازی کشور رو به رو است.