سایه سنگین تنش میان ایران و عربستان بر نشست غیررسمی اوپک در الجزایر

وجود تنش میان تهران و ریاض، امیدها برای دستیابی به توافق در نشست غیررسمی اوپک در الجزایر را کمرنگ می‌کند.