توزیع گسترده فیلم با موضوع اسلام هراسی در شبکه غیرمجاز

در شرایطی که فیلم «سقوط لندن» به عنوان فیلم با موضوع اسلام هراسی در جشنواره مقاومت مورد نقد قرار گرفت، شاهد توزیع گسترده این فیلم در شبکه غیرمجاز هستیم.