وقتی معلم درس معارف مجبور به تدریس اقتصاد، روانشناسی، فلسفه و دفاعی می‌شود