نفس شیمون پرز به شماره افتاد

حال شیمون پرز رئیس پیشین رژیم صهیونیستی که در بیمارستان بستری است، رو به وخامت گذاشته است.