وزیر کشور: برای تامین کامل امنیت زائران پیاده روی اربعین برنامه ریزی شده است