ارزیابی میدانی وزیر کشور از آمادگی دستگاه ها برای پشتیبانی از حضور زائرین در اربعین حسینی