ارائه اسامی ۱۳۰ زندانی ایرانی به طرف ترکمن برای انتقال به کشور

معاون کنسولی وزیر خارجه گفت: اسامی ۱۳۰ تن از زندانیان ایرانی به طرف ترکمنی برای انجام تشریفات قانونی انتقال به کشور ارائه شده است.