نگاهی به مسیر ۴۰ ساله پرفراز و نشیب کشف نخستین روش تصویربرداری عملکردی مغز

ظهور اولین روش تصویربرداری عملکردی مغز، تحولی شگرف در زمینه‌های مختلف علمی و پزشکی را در کشور به همراه داشت.