درگیری ۳۰ درصد بیمارستان‌های کودکان به دلیل بیماری‌های ژنتیکی