۲ هزار کمبود نیرو در اورژانس تهران/ ترافیک شهر اورژانس را فلج کرده است

مدیر اورژانس تهران بیان کرد: در حال حاضر تقاضای مردم برای دریافت خدمات اورژانس پیش بیمارستانی سه برابر توان اورژانس است.