۲ هزار کمبود نیرو در اورژانس تهران/ ترافیک شهر اورژانس را فلج کرده است