فرزندان شهید بابایی از شهاب حسینی تشکر کردند

فرزندان شهید عباس بابایی طی پیامی خطاب به شهاب حسینی پس از دریافت جایزه بهترین بازیگر نوشتند: خرسندیم که نقش آفرین آن شهید، بازیگری چون شما بوده است و قطعاً این جایزه، آخرین برگ از دفتر افتخارات هنری شما نخواهد بود.