خودکفایی کشور در تولید پلاسما/ ایران از ظرفیت ۴۰۰ هزار لیتری تولید پلاسما برخوردار است