طراحی کنتورهای هوشمند کشاورزی در کشور

مدیر‌عامل یک شرکت دانش‌بنیان و فناور گفت: کنتورهای هوشمند صنعتی کشاورزی برای اولین بار در کشور طراحی شد.