لنوو صدها نفر را از واحد موبایل «موتو» اخراج می کند