انتقاد گروه‌های حقوق بشری از وزیر خارجه انگلیس در مساله یمن