محققان برای اولین بار موفق به ثبت فیلم تحول باکتری ها در ۱۰ روز شدند

پژوهشگران برای نخستین بار موفق به ثبت یک فیلم از روند تکثیر باکتری‌ها و مقاوم شدنشان در مقابل آنتی‌بیوتیک‌ها شده‌اند.