محققان برای اولین بار موفق به ثبت فیلم تحول باکتری ها در ۱۰ روز شدند