شکوه معماری ایرانی اسلامی در جای جای اصفهان نمودار است