تغییر کاربری نباید به یک رویه برای واحدهای آموزشی غیر دولتی تبدیل شود

واحدهای آموزشی غیر دولتی می توانند در هر فضایی که ویژگی های مورد نظر را داشته باشد تاسیس شده و بر اساس قانون فعالیت کنند و شهرداری‌ها نباید تغییر کاربری را به یک روند همیشگی تبدیل کنند.