تغییر کاربری نباید به یک رویه برای واحدهای آموزشی غیر دولتی تبدیل شود