احمدی‌نژاد «پروژه – پروسه» بازسازی خود را به محاق برد/ تلاش احمدی‌نژاد برای بازسازی خود با بازخوانی خط امام

کیفیت مواجهه احمدی‌نژاد با ملاقات و محتوی ملاقاتش با رهبری، در چارچوب روند بازسازی او اهمیت مضاعفی داشت. اما نحوه مواجهه احمدی‌نژاد با آن، به شکلی رقم خورد که این «پروژه – پروسه» را به محاق برد و احمدی‌نژاد را به شرایط ماقبل سال ۹۲ پرتاب کرد.