مخالفت تند انگلیس با طرح نظامی اتحادیه اروپا

انگلیس مخالفت خود را با طرح فرانسه و آلمان برای تشکیل نیروی نظامی مشترک در اتحادیه اروپا اعلام کرد.