آزمایش های ژنتیکی شمشیر دو لبه

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: با توجه به هزینه های سرسام آور غربالگری های ژنتیکی امکان بهره مندی از تمامی این خدمات در کشور وجود ندارد.