ارسال ۱۹۱ مقاله به دبیرخانه دانشگاه امام خمینی در هفته پژوهشی

رییس دانشگاه علمی کاربردی امام خمینی گفت: در سال ۹۴ در هفته پژوهش تعداد ۱۹۱ مقاله به دبیرخانه این مرکز آموزشی ارسال شده است.