ارسال ۱۹۱ مقاله به دبیرخانه دانشگاه امام خمینی در هفته پژوهشی