دانش‌آموزان اتباع برای دریافت کتب به مسئولان مدارس مراجعه کنند