در مصاحبه با کوپه/ سانچیس: استفاده از BBC به ضرر رئال است