خروج شماری از نیروهای کرد از شهر منبج در شمال سوریه