جدیدترین یافته ناسا؛ وجود مایعات بر روی سطح یکی از قمرهای مشتری

ناسا اخیراً به شواهد جدیدی مبنی بر وجود مایعات در سطح یکی از قمرهای مشتری دست یافت.