پیکر شهید فلسطینی بر دستان مادر سالمندش

مادر سالمند یک اسیر شهید فلسطینی در مقدمه همه تشییع‌کنندگان، تابوت فرزندش را به روی دوش گرفت.