رفع فیلتر سایت های معماری نیوز و موج ربطی به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ندارد

دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت: رفع فیلتر سایت های معماری نیوز و موج ربطی به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ندارد.